Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 roku

Pokrzywnica, 2016-04-18
SKU.6235.1.2016.JJ

Pan/Pani
Sołtys wsi
/wszyscy/

W związku z pozytywną informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzieleniu dotacji na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 roku” i rezerwą środków przeznaczonych na ten cel Gmina Pokrzywnica informuje, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2016 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski rezerwowe o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku.
Wnioski złożone po przekroczeniu puli środków umieszczane będą na liście rezerwowej i realizowane w przyszłym roku, pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW.
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
W załączeniu:

Załącznik – wniosek o dofiansowanie dla mieszkańców