Sołtys: Zenon Wiadrowski

Adres: Kępiaste 2

Adres email: soltys@solectwokepiaste.pl