STATUT SOŁECTWA KĘPIASTE POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

  1. Sołectwo Kępiaste zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Pokrzywnica, zwanej dalej Gminą.
  2. Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy sołectwa, którzy stale zamieszkują na jej terytorium.
  3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Kępiaste.

§ 2.

Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno – gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.

§ 3

Sołectwo posiada zdolność sądową tj. zdolność występowania w sądowym postępowaniu cywilnym jako strona lub uczestnik postępowania w sprawach zwykłego zarządu mieniem komunalnym i działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2) Statutu Gminy,

3) Statutu Sołecta.

 

 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

§ 4.

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys;

3) rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji organów sołectwa, sołtys działa do dnia wyboru nowego sołtysa.

 

Poniżej do pobrania znajduje się pełen Statut Sołectwa wsi Kępiaste.

Statut sołectwa